Palkka- ja palkkioselvitys

HALLITUS

Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat Sievi Capital Oyj:n yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2017 päätettiin, että:

  • hallituksen jäsenten palkkio on 1200 €/kk
  • hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1700 €/kk

Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Hallituksen palkkiot 2016, 1000 EUR

Asa-Matti Lyytinen hallituksen puheenjohtaja 18
Seppo Laine hallituksen jäsen 12
Jarkko Takanen hallituksen jäsen 12
Jorma J. Takanen hallituksen varajäsen 12

Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2016 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot, palkan ja muut edut vahvistaa hallitus.

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 9 kuukauden irtisanomisajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen.

Toimitusjohtajalle maksetaan kiinteän kuukausipalkan lisäksi tulospalkkiota. Tulospalkkio perustuu yhtiön vuosittaiseen substanssituottoon. Tulospalkkion enimmäisraja on noin 80 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Vuonna 2016 toimitusjohtajalle kirjattiin palkkaa, luontoisetuja ja tulospalkkioita yhteensä 288 tuhatta euroa. Kiinteän palkan osuus sisältäen luontoisedut oli 161 tuhatta euroa ja muuttuvan palkkion osuus 128 tuhatta euroa.

Sievi Capital Oyj:n hallitus päätti vuonna 2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 75 000 optio-oikeuden (2014A) antamisesta Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajalle. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Sievi Capital Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2014A merkintä-aika on 1.5.2017 – 30.4.2019. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet, joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

MUU YLIN JOHTO

Yhtiön muuhun ylimpään johtoon kuuluu talousjohtaja. Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkoista ja etuuksista. Johdon palkitsemisjärjestelmästä päättää hallitus.

Ⓒ2017 Sievi Capital Oyj