Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

Säätiön tarkoitus

Sievi Capital Oyj:n perustaja Jorma J. Takanen on yhdessä vaimonsa Riitta Takasen kanssa perustanut Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr –nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden sekä teknologisen osaamisen kehittäminen, kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen ja edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen Keski- ja Pohjois-Suomessa.

 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja avustaa toimialueensa:
 • yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaa opetus- ja tutkimustoimintaa ja niiden kehittämistä
 • koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaa ja niiden kehittämistä
 • ammattikorkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua tai opiskelua ulkomailla
 • teknologiateollisuuden tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviä hankkeita
 • muuta säätiön tarkoitusta edellä mainittuihin tapoihin rinnastuvilla tavoilla edistävää toimintaa
 • Apurahojen hakijan on huomioitava säätiön tarkoituksessa mainittu yhteys keskiseen ja pohjoiseen Suomeen.

Säätiö voi sijoittaa varoja myös yhtiöihin, joiden osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, jos tällainen sijoitus palvelee säätiön tarkoituksen toteuttamista. Lisäksi se voi käynnistää tutkimushankkeita, järjestää seminaareja sekä jakaa palkintoja ja apurahoja.

Säätiön hallitus

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön hallituksen puheenjohtaja on Jorma J. Takanen. Muita hallituksen jäseniä ovat Riitta Takanen ja Jalo Paananen Lahdesta.

Säätiön varat

Säätiön peruspääoma on 500.000 euroa. Peruspääoman lisäksi Riitta ja Jorma J. Takanen ovat lahjoittaneet säätiölle varoja yhteensä yli 7,5 milj. euron arvosta. Säätiön omaisuus on yhteensä yli 8 milj. euroa.

Opinnäytetyökilpailu

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon, jota voivat tavoitella Lapin (Rovaniemi, Kemi, Tornio) Oulun (Oulu, Raahe), Kajaanin, Centria- (Kokkola, Ylivieska), Jyväskylän, Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen tekniikan yksiköistä valmistuvat opiskelijat opinnäytetöillään. Kilpailuun osallistuvan opiskelijan tulee olla Suomen kansalainen jonka kotipaikka on säätiön toimialueella. Palkinto myönnetään kalenterivuosittain enintään kymmenelle säätiön toimialaan kuuluvalle opinnäytetyölle. Jokaisesta mainitun ammattikorkeakoulun tekniikan yksiköstä voidaan lähettää säätiölle vuosittain yksi opettajakunnan valitsema työ, joista säätiö valitsee palkittavat työt. Säätiö käsittelee vain yllä mainittujen ammattikorkeakoulujen lähettämät kilpailutyöt.

Palkinnon suuruus on 1000 – 5000 euroa. Palkittavia töitä valitessaan ja palkinnon suuruudesta päättäessään säätiö kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • kehittääkö tai edistääkö työ elinkeinoelämän teknologista osaamista
 • tukeeko tai edistääkö työ innovatiivista yritystoimintaa
 • onko työssä hyödynnetty uusinta teknologiaosaamista
 • onko työssä löydetty tai esitetty kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen vaikuttavia tekijöitä
 • edistääkö työ elinkeinoelämän tai koulutuksen kansainvälistymistä
 • voidaanko työn tuloksia soveltaa laajemmin
 • esittäminen, kieli, ulkoasu, dokumentointi

Käsittelyä ja yhteystietoja varten pyydetään täyttämään lomakkeet:

Opinnäytetyökilpailu -lomake ja AMK:n arviointi päättötyöstä. Opinnäytetyö ja lomakkeet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen:  jarmo.rankinen(at)kolumbus.fi sekä kopio osoitteeseen jorma.takanen(at)sievicapital.com. Säätiö käsittelee vain em. tavalla toimitetut hakemukset.

Vauhtia yrittämiseen

Säätiö voi rahoittaa aloittavia yrittäjiä ja yrityksiä, joilla on yrittämishalua ja osaamista sekä mielenkiintoinen, markkinakelpoinen ja tuore liikeidea tai innovaatio.

Säätiö voi rahoittaa vuosittain 2 – 5 tällaista yrityshanketta yhteensä 100.000 euron määrällä. Rahoitus voi tapahtua yhtiöön tehtävänä sijoituksena, yhtiölle annettavana vieraan tai oman pääoman ehtoisena lainana, avustuksena tai yrittäjän henkilökohtaisena apurahana. Säätiö ei aseta rahoitukselle erityistä tuottovaatimusta.

Tavoitteena on säätiön antamalla rahoituksella mahdollistaa rahoituspakettien kokoaminen niin, että muiden rahoittajatahojen myöntämän rahoituksen kanssa kohdeyrityksen saama kokonaisrahoitus moninkertaistuu säätiön antamaan rahoitukseen verrattuna.

Tukea haetaan Yritysrahoitus ja muut hankkeet -hakulomakkeella. Säätiö edellyttää tulevalta yrittäjältä realistista liiketoimintasuunnitelmaa ja suosittelee Yritystutkimusneuvottelukunnan hankelomakkeiden täyttämistä. Skannattu ja allekirjoitettu hakulomake sekä hakemuksen liitteet pdf-muodossa lähetetään sähköpostilla osoitteeseen:  jarmo.rankinen(at)kolumbus.fi sekä kopio osoitteeseen jorma.takanen(at)sievicapital.com.

Hakuohje

Hakijoita pyydetään tutustumaan huolellisesti seuraaviin hakuohjeisiin ja noudattamaan niitä. Säätiön apurahoja haetaan sähköpostitse hakuohjeissa olevilla lomakkeilla niissä mainittuine liitteineen.

Säätiö pyrkii tukemaan erityisesti soveltavaa tutkimustoimintaa. Säätiö myöntää hakemuksesta:

1. APURAHOJA

 • Yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaan opetus- ja tutkimustoimintaan ja niiden kehittämiseen
 • Koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaan ja niiden kehittämiseen
 • Kansainvälistymisen edistämiseen mm. tukemalla ammattikorkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua tai opiskelua ulkomailla.

Hakijan on huomattava, että säätiö voi myöntää em. tarkoituksiin liittyviä apurahoja vain toimialueensa ja -alansa puitteissa. Apurahan määrään vaikuttaa mm. hakijan opintomenestys. Apurahoja haettaessa käytetään aina säätiön omia lomakkeita tarvittavine liitteineen. Säätiö ei käsittele puutteellisesti täytettyjä hakemuksia. Opiskelijavaihdon apurahahakemukset tulee jättää alempana mainittuina hakuaikoina. Hakuaika on kiinteä eikä säätiö huomioi muina aikoina tulleita hakemuksia. Pääsääntöisesti hakemus tulee jättää ennen vaihdon alkua. Poikkeustapauksessa hakemuksen voi jättää vaihdon alettua kuitenkin niin, että opiskelijavaihto ei saa päättyä ennen hakuajan päättymistä. Opiskelutodistus vastaanottavasta korkeakoulusta on toimitettava säätiölle viimeistään ennen apurahan maksatusta.

Apurahaa vaihto-opiskeluun haettaessa apurahan käyttösuunnitelmassa on mainittava vaihto-opiskelun aikana suoritettavaksi suunnitellut opintokurssit opintopisteineen.

Skannattu ja allekirjoitettu hakulomake liitteineen toimitetaan sähköpostilla säätiön asiamiehelle jarmo.rankinen(at)kolumbus.fi otsikolla: Apurahahakemus / Grant application. Tarvittaessa alkuperäisen allekirjoitetun hakulomakkeen voi lähettää säätiön postiosoitteeseen. Liitteet toimitetaan ainoastaan sähköpostitse pdf-muodossa.

Apurahahakemus -lomake

2. YRITYSHANKKEIDEN RAHOITUSTA

 • nykyteknologiaa soveltavien ja käyttävien teollisuuden alojen tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviin hankkeisiin
 • yritysten teknologista osaamista kehittäviin hankkeisiin
 • innovatiivisen yritystoiminnan tukemiseen
 • yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen
 • maaseudun elinvoimaisuuden tukemiseen

Yritysrahoitus ja muut hankkeet -lomake

Säätiö käsittelee apuraha -hakemuksia kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset on jätettävä säätiölle hakuaikoina joko 1.3. – 30.4. tai 1.9. – 31.10. Hakemukset käsitellään kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä eli 31.5. ja 30.11. mennessä.

YRITYSHANKKEIDEN osalta yhteydenotot suoraan säätiön edustajiin.

Skannattu allekirjoitettu hakulomake sekä hakemuksen liitteet lähetetään sähköpostilla osoitteeseen jarmo.rankinen(at)kolumbus.fi sekä kopio osoitteeseen jorma.takanen(at)sievicapital.com.

Tarvittaessa alkuperäisen allekirjoitetun hakulomakkeen voi lähettää säätiön postiosoitteeseen. Liitteet toimitetaan ainoastaan sähköpostitse. Säätiö käsittelee vain em. tavalla toimitetut hakemukset.

Hakulomakkeet

Opinnäytetyökilpailu -lomake

Apuraha -hakulomake

Grant application form

Yritysrahoitus ja muut hankkeet-hakulomake

AMK:n arviointi päättötyöstä

Yhteystiedot

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr
Yritystie 6
85410 Sievi

Jorma J. Takanen
Säätiön hallituksen puheenjohtaja
Yritystie 6
85410 Sievi
jorma.takanen(at)sievicapital.com

Jarmo Rankinen
Säätiön asiamies
Ranta-Kastellin tie 14 B 1
90230 Oulu
jarmo.rankinen(at)kolumbus.fi
puh. 040 5885 511

 

Ⓒ2017 Sievi Capital Oyj