Riskienhallinta

Riskienhallinta

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön riskienhallinnasta ja päättävät riskienhallintaan liittyvistä asioista. Toimialasta johtuen yhtiöön kohdistuu rahoitusinstrumenttien takia pääasiassa markkina- ja valuuttariskiä. Lisäksi yhtiön sijoituksiin sisältyy liikkeellelaskijariski. Rahavarojen suhteellisen suuresta määrästä johtuen yhtiön maksuvalmiusriski on hyvin pieni.

Sievi Capitalin sijoitusliiketoiminnan riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ja analysoida tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä, sekä ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi ja lykkäämiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Riskienhallinta on osa hallituksen strategiaprosessia, jossa määritellään sijoitusten liiketoiminta- ja markkina-alue sekä toimiala. Riskienhallintaa kontrolloi halli­tuksen tarkastusvaliokunta.

Sievi Capitalin sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan. Yhtiön rakenne ja laajuus huomioon ottaen yhtiössä ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on Sievi Capitalin johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa Sievi Capitalin johtamista ja hallintoa.

Sievi Capitalin hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka ohjaa varojen sijoittamista ja määrittelee rajat riskinotolle sekä ohjaa allokaatiota eri riski- ja omaisuusluokkiin. Finanssisijoitusten osalta kokonaisriskin hallintaa helpottavat valitut instrumentit, joista valtaosa on sekä jälkimarkkinakelpoisia että hyvin likvidejä. Pääomasijoituksista valtaosa on Sievi Capitalin osakkuusyhtiöitä, jolloin omistusta vastaava osa niiden tuloksesta kirjataan konsernin tulokseen. Sijoitusten kokonaishajautuksella tavoitellaan tilannetta, jossa kokonaisuuteen nähden suurten tappioiden muodostuminen on hyvin epätodennäköistä. Hajautusta koordinoidaan riskienhallinnan kannalta myös yksittäisten omaisuusluokkien sisällä. 

Sijoituksiin sisältyy markkinariskiä ja jossain määrin vastapuoliriskiä. Markkinariskiä säädellään erityisesti hajauttamalla sijoitukset riittävän laajasti eri omaisuusluokkiin sekä maantieteellisesti. Markkinariskiä hallitaan myös valikoimalla sijoituskohteet tarkasti hallituksen sijoituspolitiikan ohjeistuksen ja kriteereiden mukaisesti. Vastapuoliriskiä minimoidaan tekemällä yhteistyötä vain luotettavaksi koettujen ja hyvämaineisten liikkeellelaskijoiden kanssa. Suorissa sijoituksissa esimerkiksi yrityslainoihin kohdeyrityksen taloudellinen tila selvitetään ja riskiasema kartoitetaan ennen sijoitusta. Finanssisijoituksissa yksittäisten sijoitusten koko ylittää erittäin harvoin miljoonan euron rajan. 

Riskienhallinnan kannalta oleellista on ajantasaisen markkinainformaation analysoiminen osana päivittäistä sijoitustoimintaa. Sijoitustoiminnolla on valmius reagoida nopeasti markkinaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, kuten korkokäyrän liikkeisiin tai osakemarkkinoiden sentimenttimuutoksiin. Suurimmista sijoituksista tehdään selkeät sijoitussunnitelmat, joita päivitetään jatkuvasti.

Sievi Capital Oyj ei käytä toiminnassaan aktiivisesti johdannaisia riskienhallinnan välineenä. Johdannaisia voidaan kuitenkin käyttää erikoistilanteissa Hallituksen erikseen valtuuttamana. Johdannaisten käyttö pelkillä johdannaisilla luodun riskiposition välineenä riskiä lisäävänä vipuna tai ilman alla olevaa sijoitussalkkua ei ole sallittua. Siten johdannaisia voidaan käyttää sijoitussalkun hallintaan, mutta ei johdannaisiin perustuvaan riskiposition ottamiseen. Johdannaisiin perustuvia, strukturoituja tuotteita, voidaan sisällyttää ainoastaan osakesijoitusten omaisuusluokkaan sille varatun allokaation puitteissa.

Ⓒ2018 Sievi Capital Oyj