Sievi Capital Oyj:n hallinnointi

Päivitetty 24.8.2018

Sievi Capital Oyj on sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capitalin osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Sievi Capitalin hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiötä koskevaa muuta lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suositusta 8 (Hallituksen kokoonpano). Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaan laadittu selvitys Sievi Capital Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena Sievi Capitalin internet-sivuilla ja vuosikertomuksessa.

Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat Sievi Capital Oyj:n yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

YHTIÖKOKOUS

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluvista asioista. Keskeisimmät varsinaisen yhtiökokouksen päätettävät asiat ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, voitonjaosta päättäminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä.

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2018 ja siinä käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

HALLITUS

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus yhtiökokoukselle valmistellaan merkittävien osakkeenomistajien toimesta. Sievi Capital Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksensä, joka sisältää muun muassa ohjeita hallituksen kokousten muodosta ja sisällöstä sekä yhtiön taloudellisesta raportoinnista. Hallitus suorittaa myös vuosittaisen sisäisen itsearvioinnin työskentelystään.

Hallituksen tehtävä on päättää merkittävistä liiketoimintastrategiaa, sijoituksia, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista sekä valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategia ja valvoa sen toteutumista;
 • vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet;
 • vahvistaa vuosittain liiketoiminnan keskeiset tavoitteet ja seurata konsernin tuloskehitystä;
 • päättää pääomasijoituksien tekemisestä ja niiden myymisestä;
 • käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös, puolivuosikatsaukset ja liiketoimintakatsaukset;
 • nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan;
 • päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä; ja
 • seurata yhtiön toiminnan keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa, vastata yhtiön sisäisestä valvontajärjestelmästä ja vahvistaa näihin liittyvät politiikat ja ohjeistukset.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2018 hallitukseen valittiin Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine, Klaus Renvall ja Jarkko Takanen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Jarkko Takanen erosi hallituksesta 23.8.2018.

Hallitus tekee päätöksensä hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelinkokouksia tai videokokouksia.

Hallitus piti vuoden 2017 aikana yhteensä 15 kokousta, joista osa oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa tilikaudella 2017 oli 90 prosenttia. Asa-Matti Lyytinen osallistui 14/15 kokoukseen, Seppo Laine 10/15 kokoukseen, Klaus Renvall 11/11 kokoukseen, Jarkko Takanen 15/15 kokoukseen ja Jorma J. Takanen hallituksen jäsenenä ollessaan 13/14 kokoukseen.

Sievi Capitalin hallituksen monimuotoisuusperiaatteilla tarkoitetaan hallituksen jäsenten erilaisia taustoja kuten ikää, sukupuolta, kokemusta, koulutusta, asiantuntemusta ja osaamista. Hallituksen monimuotoisuudella halutaan varmistaa muun muassa näkemysten laajuus, avoin keskustelu sekä yhtiön johdon tukeminen ja haastaminen. Monimuotoisuuden tavoitteena on, että hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin saadaan kattavasti mukaan molempien sukupuolten edustajia mahdollistaen tasapainoista sukupuolijakaumaa hallituksessa.

Hallituksen suorittaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin mukaan Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja Klaus Renvall ovat yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Sievi Capitalissa ei ole perustettu hallituksen valiokuntia. Hallituksen näkemyksen mukaan hallituksen toiminta ilman valiokuntia vastaa parhaiten yhtiön liiketoiminnan nykyisiä tarpeita ja edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön hallituksen lain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisten velvollisuuksien toteuttamista.

Sievi Capital Oyj:n hallitus valvoo yhtiön taloudellista raportointiprosessia, tilinpäätösten, puolivuosikatsausten ja liiketoimintakatsausten raportointia sekä seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Hallituksen taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä tehtäviä ovat muun muassa:

 • seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää;
 • seurata sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
 • seurata yhtiön taloudellista tilannetta, rahoitustilannetta ja tilinpäätösraportoinnin prosessia;
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia;
 • seurata ja valvoa merkittäviä strategisia ja operatiivisia riskejä ja yhtiön johdon toimenpiteitä riskien seuraamiseksi, hallitsemiseksi ja raportoimiseksi;
 • seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja;
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmän pääpiirteistä;
 • lakien ja määräysten noudattamisprosessin arviointi;
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta; ja
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus yhtiökokoukselle ja seurata sekä arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista.

Sievi Capital Oyj:n hallitus vastaa lisäksi yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmien sekä yhtiön noudattamien palkitsemisen periaatteiden kehittämisestä, päättää toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisesta ja muista eduista, toimitusjohtajan ja muun johdon seuraajaprosessin laatimisesta ja toteuttamisesta, sekä palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä ja arvioinnista sekä huolehtii palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 8 Hallituksen kokoonpano poiketen yhtiön hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia kuluvalla hallituskaudella. Yhtiöllä on ollut molempia sukupuolia aiemmilla hallituskausilla. Tavoitteena on löytää hallitukseen tuleville hallituskausille molempien sukupuolten edustajia.


Hallituksen jäsenten tiedot ja omistukset

Nimi Henkilötiedot Omat ja määräysvaltayhteisöiden omistukset Sievi Capital Oyj:ssä ja sen konserniin kuuluvissa yhtiöissä 31.12.2017
Asa-Matti Lyytinen Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2000
Syntymävuosi: 1950
Koulutus: Ekonomi, kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

0

Seppo Laine Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Syntymävuosi: 1953
Koulutus: KHT-tilintarkastaja
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

0

 

 

Klaus Renvall Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Syntymävuosi: 1951
Koulutus: Ekonomi, kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

0

TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO

Toimitusjohtaja
Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista sekä palkitsemisesta. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajana toimii Päivi Marttila.

Muu ylin johto
Yhtiön muuhun ylimpään johtoon kuuluu talousjohtaja. Talousjohtaja vastaa talouden raportointiprosessista sekä tukee toimitusjohtajaa yhtiön liiketoiminnan hoitamisessa.

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon tiedot ja omistukset

Nimi Tehtävä Henkilötiedot Omat ja määräysvaltayhteisöiden omistukset Sievi Capital Oyj:ssä ja sen konserniin kuuluvissa yhtiöissä 31.12.2017
Päivi Marttila
Toimitusjohtaja Syntymävuosi: 1961
Koulutus: KTM

0

Markus Peura Talousjohtaja &
Investment Manager
Syntymävuosi: 1983
Koulutus: KTM, CFA

0


RISKIENHALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS

RISKIENHALLINTA
Sievi Capitalin riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jonka tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta sijoituskohdetasolla, joka on keskeisin osin järjestetty kohdeyhtiöiden itsensä toimesta. Sievi Capitalin riskienhallinta kuitenkin arvioi olennaisimpia riskejä myös kohdeyhtiötasolla ja edistää riskienhallinnan toteuttamista kohdeyhtiöissä.

Sievi Capitalin hallitus vahvistaa yhtiön strategian sekä toimintasuunnitelman, jossa määritellään muun muassa tavoitteet uusien sijoitusten sekä irtautumisten suhteen. Hallitus tekee sijoituspäätökset uusista pääomasijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Yhtiön sijoitusstrategiasta sekä sijoitusten luonteesta johtuen, Sievi Capitalin olennaisimmista riskeistä merkittävä osa liittyy yhtiön pääomasijoituskohteisiin.

Sievi Capitalin olennaisimpia riskejä on kuvattu yhtiön vuosikertomuksessa.

SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS
Sievi Capitalin sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja, että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.

Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on yhtiön johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa yhtiön johtamista ja hallintoa. Sievi Capital Oyj:n taloushallinto tukee ja koordinoi yhtiön taloudellista johtamista.

Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaprosesseihin sisällytetyt kontrollit, jotka mahdollistavat poikkeamien nopean havaitsemisen ja niihin reagoimisen. Oleellinen osa taloudellista valvontaa on johdon kuukausiraportointi. Kuukausiraportoinnissa seurattavat mittarit on asetettu siten, että ne tukevat yhtiön tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Liiketoiminnan luonteen vuoksi budjetointia ei perinteisessä tarkoituksessa käytetä.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon. Standardien pohjalta on luotu konsernin yhteiset kirjausperiaatteet sekä raportointi- ja laskentastandardit. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toiminnot suoritetaan yhteisin raportointivälinein. Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja toimivan muutostenhallinnan.

Konsernin rakenne ja laajuus huomioon ottaen yhtiössä ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota.

SISÄPIIRIHALLINTO
Sievi Capital Oyj noudattaa 3.7.2016 voimaan tulleen EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen sisäpiirisäännöksiä ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on oma sisäpiiriohje.

Julkinen sisäpiirirekisteri, joka oli olemassa 2.7.2016 eli MAR-asetuksen voimaantuloon saakka, sisälsi tiedot sisäpiiriläisten, heidän lähipiirinsä ja vaikutusvaltayhteisöjensä omistamista Sievi Capital-osakkeista sekä sisäpiirin tärkeimmät luottamustehtävät. 3.7.2016 alkaen Sievi Capital on julkistanut johtohenkilöidensä ja näiden lähipiirin tekemät Sievi Capitalin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti kalenterivuoden aikana tehtyjen liiketoimien arvon ylittäessä yhteensä 5 000 euroa. Kokonaisomistus julkaistaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti osana vuosikertomusta. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtohenkilöistään ja näiden lähipiiristä. Lista ei ole julkinen. Sievi Capital on määritellyt väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtohenkilöiksi yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja talousjohtajan.

Sievi Capitalin yllä mainitut johtohenkilöt tai henkilöstö eivät saa toteuttaa Sievi Capitalin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia 30 kalenteripäivän aikana ennen yhtiön tulosjulkistuksia.

Sievi Capital on päättänyt, että sisäpiirisääntelyn mahdollistamalla tavalla se ei 1.2.2019 lähtien ylläpidä listaa pysyvistä sisäpiiriläisistä. Yhtiö  ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

TILINTARKASTAJA
Osakeyhtiön tilintarkastuksesta säädetään osakeyhtiölaissa ja tilintarkastuslaissa. Hallituksella on kokonaisvastuu konsernin kirjanpidosta ja sisäisestä valvonnasta. Toimitusjohtajan vastuulla on järjestää nämä asiat käytännössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Sievi Capital Oyj:llä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Kääriäinen, KHT.

Vuonna 2017 tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat 19 000 euroa ja muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista olivat 9 000 euroa.

 

Ⓒ2019 Sievi Capital Oyj