Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys (päivitetty 26.9.2018)

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen jäsenten palkitsemisen vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista sekä palkitsemisesta.

Toimitusjohtaja päättää muun johdon kuukausipalkoista ja luontoiseduista. Muun johdon kannustinjärjestelmistä päättää hallitus.


B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 700 €/kk ja hallituksen jäsenille 1 800 €/kk.

Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Sievi Capitalin toimitusjohtajan Päivi Marttilan kiinteä palkitseminen muodostuu 17 500 euron kuukausipalkasta sisältäen luontoisedut.

Toimitusjohtaja kuuluu johdon kannustinjärjestelmään, jonka perusteella kertyvät bonukset on sidottu Sievi Capitalin sijoitusten irtautumistuottoihin. Bonusten kertymistä on rajattu ja kertyneitä bonuksia maksetaan portaittain usean vuoden aikana. Vuosittain maksettavaksi tuleva enimmäisbonus vastaa toimitusjohtajan osalta n. 10 kuukauden kiinteä palkkaa. Palkkionmaksun edellytyksenä on toimisuhteen jatkuminen maksuhetkellä.

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 9 kuukauden irtisanomisajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen.

Muun johdon palkitseminen

Yhtiön muuhun ylimpään johtoon kuuluu talousjohtaja. Talousjohtajan kiinteä palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista.

Talousjohtaja kuuluu johdon kannustinjärjestelmään, jonka perusteella kertyvät bonukset on sidottu Sievi Capitalin sijoitusten irtautumistuottoihin. Bonusten kertymistä on rajattu ja kertyneitä bonuksia maksetaan portaittain usean vuoden aikana. Vuosittain maksettavaksi tuleva enimmäisbonus vastaa talousjohtajan osalta n. 5 kuukauden kiinteä palkkaa. Palkkionmaksun edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen maksuhetkellä.

C. Palkitsemisraportti 2017

Hallituksen palkkiot 2017, euroa

Nimi Tehtävä

Hallituspalkkiot, €

Asa-Matti Lyytinen Hallituksen puheenjohtaja

19 500

Seppo Laine Hallituksen jäsen

13 500

Klaus Renvall Hallituksen jäsen (19.4.2017 lähtien)

9 000

Jarkko Takanen Hallituksen jäsen

13 500

Jorma J. Takanen Hallituksen jäsen (19.4.2017 lähtien), hallituksen varajäsen (19.4.2017 saakka)

13 000

 

Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2017 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 2017

Vuonna 2017 toimitusjohtajan palkka ja palkkiot olivat yhteensä 348 tuhatta euroa jakautuen seuraavasti:

Nimi Kiinteän palkan
osa, t€
Muuttuvan palkan
osa, t€
Yhteensä, t€
Heikki Vesterinen
(Toimitusjohtaja 15.3.2018 saakka)
187 161 348

 

Muun johdon palkat ja palkkiot 2017

Vuonna 2017 muun johdon palkka ja palkkiot olivat yhteensä 92 tuhatta euroa jakautuen seuraavasti:

Nimi Kiinteän palkan
osa, t€
Muuttuvan palkan
osa, t€
Yhteensä, t€
Muu johto 92 0 92
Ⓒ2019 Sievi Capital Oyj